Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eliza Szczukocka-Rodzeń
 2. Pani/Pana dane osobowe, zainicjowane w związku z przesłaniem formularza kontaktowego, przetwarzane są w celu:
   • Przesłania odpowiedzi na zapytanie , udzielenia informacji oraz kontaktu z osobą, której dane dotyczą -podstawę prawną stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą tj. przepis art. 6 ust 1 lit. a) RODO;
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nałożonego na niego przez obowiązujące przepisy prawa -podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit. c) RODO;
   • ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora –podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   • wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit. f) RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane firmom współpracującym z Eliza Szczukocka-Rodzeń w zakresie usług analitycznych, konsultacyjnych, pocztowych i kurierskich oraz innym dostawcom realizującym usługi na rzecz Eliza Szczukocka-Rodzeń
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, które nakładają na Administratora określone prawem obowiązki.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa,
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.